Gå videre til innhold
I løpet av senhøsten 2017 skal NGI levere en rapport til Miljødirektoratet om hvor de fluorerte miljøgiftene i Tyrifjorden stammer fra.
I løpet av senhøsten 2017 skal NGI levere en rapport til Miljødirektoratet om hvor de fluorerte miljøgiftene i Tyrifjorden stammer fra.

Nyhet -

Hvor kommer miljøgiftene i Tyrifjorden fra?

I 2014 og 2015 fant Miljødirektoratet at PFOS-nivåene i fisk fra Tyrifjorden var 20 og 45 ganger høyere enn gjennomsnittet i fisk fra henholdsvis Mjøsa og Randsfjorden. Direktoratet har derfor satt i gang et prosjekt som skal avdekke utslippskildene.

NGI fikk oppdraget med å oppspore hvor miljøgiftene kommer fra. Målet er å avklare om det finnes utslippskilder langs tilførselselvene til Tyrifjorden, og om det er forskjeller i forurensningsnivå i ulike deler av innsjøen. Før påske startet NGIs miljøteam arbeidet med å gjøre målinger og ta prøver.

– Vi har allerede satt ut passive prøvetakere i de fire største elvene som renner ut i Tyrifjorden, forteller NGIs prosjektleder Åse Høisæter, som er seniorrådgiver innen miljøteknologi.

Kunstige fisker

NGI er også i gang med å ta prøver av direkteutslipp fra bedrifter, renseanlegg og andre virksomheter rundt Tyrifjorden. Videre skal det tas prøver av sedimenter, slam og jord, og også av fisk. Om kort tid skal det i tillegg settes ut passive prøvetakere på flere steder i selve innsjøen.

Passive prøvetakere av denne typen, merket NGI og et prosjektnummer, er satt ut flere steder i Tyrifjorden og tilførselselvene, og skal bidra til å spore hvor miljøgifter i Tyrifjorden stammer fra. Det er viktig at prøvetakerne får ligge i fred.

– Vi ber innstendig om at fiskere og forbipasserende ikke rører disse, da det vil forstyrre nøyaktigheten av målingene, sier Åse Høisæter. Prøvetakerne, også kalt kunstige fisker, er merket med NGI, Sorbisense og et prosjektnummer. De blir altså å finne både i selve Tyrifjorden og i elvene som renner ut i innsjøen.

Ikke farlig

– Det bekymrer oss at fisken i Tyrifjorden har så mye høyere konsentrasjoner av PFOS enn fisk i de nærliggende innsjøene. Men det er ingenting nå som tilsier at PFOS-nivåene i fisk eller i vannet i Tyrifjorden utgjør noen helsefare for folk, sier Marit Kjeldby, direktør i Miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.

Mattilsynet har vurdert at det er trygt å spise fisk fra Tyrifjorden. I analysene vil NGI se på et større spekter av fluorerte miljøgifter som blir definert som PFAS-er.

Flere forurensningskilder?

– Ulke fluorforbindelser har vært i bruk til ulike formål, blant annet i industrien og til brannslukking, forklarer Åse Høisæter, som understreker at det kan være mange kilder til forurensningen.

– Bildet kan være sammensatt, og det kan forekomme både punktutslipp og mer diffuse forurensningskilder. Eksempelvis kan miljøgifter ha kommet ut i innsjøen via grunnvann eller overflateavrenning. Sigevann fra avfallsdeponier er også en mulig kilde, og det kan tenkes at vi finner en kombinasjon av ulike kilder, sier Åse Høisæter.

Hun legger til at problemstillingene med PFAS-er ikke begrenser seg til Tyrifjorden:
– Vi ser at avløpsvann generelt inneholder mer av disse miljøgiftene. De kan stamme fra industrien, men de kan også komme fra dagligdagse aktiviteter i husholdningene, som f.eks. vasking av goretexplagg og teflonstekepanner.

Mye forskning på PFASer

NGI har de siste årene gjennomført flere forskningsrelaterte prosjekter som skal gi mer kunnskap om PFAS-er. Når samfunnet er blitt mer og mer opptatt av problemområdet med syntetiske fluorforbindelser, skyldes det en kombinasjon av flere forhold:
– PFAS-er lar seg ikke bryte ned i naturen – i motsetning til mange andre miljøgifter. Samtidig blir PFAS-er oppkonsentrert i næringskjeden og finnes for eksempel i abbor, som lever av animalsk føde, forklarer Åse Høisæter.
Det var først omkring 2000 at PFAS-er ble definert som miljøgift. Av den grunn kom forskningen sent i gang, og det er et stort behov for mer kunnskap.

Tyrifjorden er en av Norges meste artsrike innsjøer, og det foregår mye fritidsfiske der, i tillegg til at det er en stor befolkning i de tilgrensende områdene. Resultatene av kildesporingsprosjektet vil trolig bli klare i løpet av november 2017.

===================

FAKTA:

  • PFAS-er (per- og polyfluorerte alkylstoffer) er en samlebetegnelse på syntetisk fremstilte stoffer som bl.a. har til felles at de i liten grad brytes ned i naturen.
  • PFOS er en av disse fluorforbindelsene, som tidligere ble brukt i brannskum, men som ble forbudt i 2007.
  • Det var først omkring år 2000 at det ble slått alarm om at PFAS-er er å regne som miljøgifter.
  • Gjennom programmet "Miljøgifter i store innsjøer" fant Miljødirektoratet i 2014 og 2015 at fiskelever i Tyrifjorden hadde høye nivåer av PFOS.
  • Sist vinter utlyste Miljødirektoratet et anbud på kildesporing av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden.
  • Oppdraget ble tildelt NGI, som har startet arbeidet med å ta prøver.
  • I løpet av høsten 2017 skal NGI levere en rapport om hvor miljøgiftene stammer fra.

Emner

Kategorier

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge