Gå videre til innhold
Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. (Foto: Kjell Herskedal, NTB scanpix)
Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. (Foto: Kjell Herskedal, NTB scanpix)

Pressemelding -

Larvik-Lardal først med pilotprosjekt for klimaendringer

Hvordan vil kommunene bli rammet av flom, skred, ekstrem nedbør, stormflo og havnivåstigning i årene som kommer? Hvordan sikre mennesker, bebyggelse og infrastruktur mot følgene av fremtidens klimaendringer? Tirsdag 13. september presenteres en rapport om klimaendringer og lokale utfordringer på et seminar i Larvik kommune.

Alle norske kommuner er pålagt å kartlegge hvordan de vil bli berørt av klimaendringene i årene som kommer. NGI har utarbeidet rapporten "Tilpasning til klimaendringer", som blant annet danner grunnlaget for kommunenes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og for kommunenes arbeid med klimatilpasning. Studien er den første i sitt slag og er et pilotprosjekt delfinansiert av Miljødirektoratet.

"Vi har allerede nå merket klimaendringene. Skal vi være godt forberedt på morgendagens endringer i vær og klima, har vi bruk for kunnskap om temaet, og det har NGIs rapport og arbeid bidratt til. Derfor har vi også gjort dette til et satsningsområde i Larvik kommunes Klima- og energiplan", forteller Marit Vasbotten, Miljøvernsjef i Larvik kommune.

Ekstremnedbør, skred, flom
I løpet av prosjektet var Larvik kommune, som i 2018 blir lagt sammen med Lardal kommune, opptatt av å belyse scenarier som ga et representativt bilde av ulike typer uønskede hendelser og mulige konsekvenser. NGI-rapporten tar for seg sannsynlige scenarier og anbefalte tiltak innenfor følgende områder i de to Vestfoldkommunene:

  • Lokale ekstreme nedbørsmengder på kort tid – urban flom og erosjon.
  • Skred, det vil si kvikkleireskred, jordskred, steinsprang og steinskred.
  • Flom i Numedalslågen samt mindre elver og bekker.
  • Stormflo og havnivåstigning.

"Hovedformålet med arbeidet har vært å gi Larvik og Lardal et best mulig faglig grunnlag for å innarbeide hensyn til naturfare og klimaendringer i kommunenes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse", sier Carl B. Harbitz, Avdelingsleder Risiko, Skredgeoteknikk og Klimatilpasning, NGI (Norges Geotekniske Institutt).

Tirsdag 13. september vil Carl B. Harbitz fra NGI presentere resultatene av arbeidet på et seminar i Larvik for næringsliv og politikere. Seminaret handler om klimaendringer og lokale utfordringer. Knut Hj. Gulliksen og Odd Arne Bakke-Ludviksen fra Larvik kommune informerer om henholdsvis helhetlig ROS og kart som hjelpemiddel.

=================

FAKTA:

  • Lov om kommunal beredskapsplikt slår fast at kommunene har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet.
  • Alle kommuner er pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) hvert fjerde år. I dette arbeidet skal man kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser, og kommunene må ta hensyn til forventede klimaendringer.
  • Rapporten "Tilpasning til klimaendringer" ble utarbeidet av NGI og overlevert Larvik og Lardal kommuner i april 2016. 
  • Miljødirektoratet har delfinansiert pilotprosjektet for Larvik/Lardal for å støtte gjennomføringen.
  • Larvik og Lardal kommuner i Vestfold blir slått sammen til én kommune 1. januar 2018.
  • Tirsdag 13. september blir prosjektet presentert på et åpent seminar for næringslivet og det politiske miljøet i Larvik og Lardal.

=================

FOR MER INFORMASJON:

Emner

Kategorier


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge